Přeskočit na obsah

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Co jsou to osobní údaje
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby.

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je: AMEPRA, s.r.o., IČ: 26473071, se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, email: info@amepra.cz, tel: 221 180 260, pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Ing. Petr Špaček.

Souhlas
Souhlasím (uděluji tímto výslovný souhlas), aby společnost AMEPRA, s.r.o., IČ: 26473071, se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „správce“) zpracovával (zpracováním se rozumí: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz, zničení) tyto mé osobní údaje:

 • Emailová adresa za účelem registrace na vzdělávací akci „FreeStyle Akademie“ po dobu nezbytnou pro logistické zajištění akce a následných aktivit a to nejdéle 2 měsíce po ukončení projektu (tj. 6.4.2024).

Beru na vědomí, že:

 • správcem osobních údajů je: AMEPRA, s.r.o., IČ: 26473071, se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, email: info@amepra.cz, tel: 221 180 260
 • pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Ing. Petr Špaček.
 • účely zpracování, pro které jsou mé osobní údaje určeny, jsou uvedeny výše
 • právním základem pro zpracování mých osobních údajů je tento souhlas
 • mé osobní údaje bude správce předávat těmto příjemcům osobních údajů: Lucie Hadravová. Tito příjemci rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany mých osobních údajů.
 • mé osobní údaje mohou být předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci: osobní údaje získá generální partner akce.
 • mé osobní údaje mohou být za zákonných podmínek zpřístupněny orgánům veřejné moci (policie, soudy, atd.)
 • mé osobní údaje budou uloženy po dobu nejméně 2 let
 • mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům dle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) – získat od správce potvrzení, zda mé osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, mám dále právo získat přístup k těmto osobním údajů a k těmto informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci mých osobních údajů, plánovaná doba, po kterou budou mé osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, budou-li, skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro moji osobu.
 • mám právo požadovat od správce opravu mých osobních údajů v případě nepřesností v souladu s článkem 16 GDPR
 • mám právo na výmaz mých osobních údajů za podmínek uvedených v článku 17 GDPR
 • mám právo na omezení zpracování mých osobních údajů dle článku 18 GDPR
 • v případě jakýchkoli dotazů, podnětů nebo nejasností se zpracováním osobních údajů se lze obrátit na správce nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů mám právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 • poskytování mých osobních údajů není zákonným požadavkem, ani smluvním požadavkem, ani požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy. Mé osobní údaje nejsem povinen poskytnout. Poskytnutí osobních údajů, stejně tak jako poskytnutí tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Pokud bych se rozhodl/a své osobní údaje nebo tento souhlas neposkytnout, nebude možné provést registraci na daný event.
 • mé osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování Tímto jsem informován/a a beru na vědomí, že správce zpracovává mé osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat. Odvolání tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat tento souhlas mohu kdykoli, a to zasláním dopisu na kontaktní adresu správce (zasláním emailu na adresu: info@amepra.cz), osobně na kontaktní adrese správce.