Přeskočit na obsah

V případě, že jste uvedl/a nepravdivé prohlášení o tom, že jste odborníkem oprávněným předepisovat humánní léčivé přípravky nebo je vydávat, se vystavujete následujícímu riziku:

  • nemusíte ve všech nutných souvislostech a s náležitou odbornou péčí posoudit obsah uvedených informací a vhodnosti navržené léčby pro individuální konkrétní případ, a v důsledku nesprávné interpretace může dojít ve výjimečných případech i ke vzniku škody na zdraví. Jakékoliv otázky týkající se konkrétní diagnózy, léčby, kontraindikace či nežádoucích příhod vždy konzultujte s odborníkem (Vaším lékařem či lékárníkem)
  • v důsledku případného omylu či nesprávné interpretace s ohledem na nedostatek odborných znalostí může dojít z Vaší strany i k jiným právním jednáním, které mohou vést ke škodě na zdraví nebo ke vzniku jiné újmy, tj. jiným zásahům do práv třetích osob (např. poškození dobré pověsti, nemajetková újma, majetková újma, porušení práv k ochranné známce). S takovým právním jednáním může být založena Vaše případná odpovědnost k náhradě takové újmy.

Rozumíte poučení a přejete si pokračovat: